Úspory ve znamení dvacítek

Jak ztrojnásobit účinek opatření spořících energii v Evropě - takto zní podtitul zprávy ke studii Energy Savings 2020 společností Ecofys a Fraunhofer ISI. Tato zpráva je příspěvkem k velkému evropskému plánu Energy Efficiency Action Plan (EEAP), který byl přijat v roce 2007. Tento plán má za cíl dosáhnout 20% úspory energie spolu s 20% redukcí emisí skleníkových plynů a 20% zvýšením podílu zelené energie v celkovém balíku hrubé spotřeby energie v EU. Všechny tyto cíle mají být naplněny stylově do roku 2020. Protože je tento rok vzdálen pouhých deset let, rozhodli se autoři této studie zhodnotit současný stav, pojmenovat možnosti v úsporách energií v celé Evropě a podat návrhy na další opatření, která by nakonec vedla k samotnému dosažení oněch slíbených úspor. Závěry této zprávy jsou shrnuty do následujících třech bodů.
První říká, že je nutné ztrojnásobit účinek legislativních opatření, aby bylo dosaženo cíle 20% úspory energie. Tato úspora odpovídá přibližně 394Mtoe (Mtoe = hmotnost ropy potřebná k uvolnění energie rovné energii z různých energetických zdrojů). Díky ekonomické recesi z roku 2008 dojde do roku 2020 v EU ke snížení spotřeby primární energie o 70Mtoe. O dalších 115Mtoe se spotřeba sníží díky novým opatřením přijatých v roce 2007 v rámci EEAP. To znamená, že k dosažení vytyčeného čísla 394Mtoe zbývá ušetřit ještě 208Mtoe.

S výjimkou nákladní dopravy a ztrát při přenosu elektrické energie a tepla pokrývá legislativa EU všechny oblasti spotřeby energie. Tyto směrnice a další nařízení mohou přinést ale mnohem větší úspory než přináší ve skutečnosti. Děje se tak kvůli ekonomické náročnosti uvádět tato opatření do praxe. Například u osobních automobilů poměr mezi maximální předpokládanou úsporou plynoucí z legislativy a úsporou, která je ekonomicky únosná pro výrobce činí 1/4 pro emise CO2. U budov je tento poměr například 1/2. Podle zprávy bude nutné doplnit legislativu tak, aby bylo dosahováno lepší účinnosti stávajících opatření.
Na otázku ekonomické reálnosti úsporných opatření naráží druhý ze závěrů zprávy. Autoři tvrdí, že magického čísla 20% úspor může být dosaženo ekonomicky efektivní cestou. Ta vede přes efektivní úsporná opatření u koncových spotřebitelů – zateplení objektů, účinné osvětlení nebo elektrické motory v průmyslu v kombinaci s nahrazením neefektivních energetických zdrojů obnovitelnými zdroji – větrnými, vodními nebo solárními elektrárnami. Takto je možné ušetřit až 78 miliard euro ročně do roku 2020 a zároveň tak snížit závislost unie na importu energie.

Zajímavý je i poslední závěr zprávy. Říká, že nejjednodušší dosažení úspor je v oblasti svázané energie ve spotřebitelském segmentu. Evropská unie má již vypracované mnohé nástroje použitelné k dosažení „dvacítkového“ cíle i v této oblasti. Je ale nutné provést pečlivý průzkum možných způsobů úpravy existujících právních prostředků vedoucích ke zvýšení jejich efektivity v jednotlivých členských státech a dosažení všech cílů do blížícího se roku 2020.
Podle zprávy „Energy Savings 2020“ , www.energysavings2020.eu